Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās Konsultācijas Juridiskās Konsultācijas
Juridiskās Konsultācijas
Līgumi: to Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana Līgumi: to Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana
Līgumi: to Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana
Autortiesības Un Blakustiesības Autortiesības Un Blakustiesības
Autortiesības Un Blakustiesības
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās
PAKALPOJUMI
Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās Konsultācijas Juridiskās Konsultācijas
Juridiskās Konsultācijas
Līgumi: to Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana Līgumi: to Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana
Līgumi: to Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana
Autortiesības Un Blakustiesības Autortiesības Un Blakustiesības
Autortiesības Un Blakustiesības
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās
PAKALPOJUMI
Autortiesības Un Blakustiesības
Kāpēc aizsargāt autortiesības un blakustiesības?
FINANŠU IEGUVUMI
Jums ir tiesības uz finansiāliem ieguvumiem, jo ​​autortiesības un blakustiesības nodrošina, ka jums tiek maksāta autoratlīdzība par jūsu aizsargāto darbu. Ja autors vai autortiesību īpašnieks neaizsargā savas tiesības, var tikt zaudēti ievērojami ieņēmumi.
REPUTĀCIJA
Ja citas puses nelikumīgi pārveido autora darbu, tas var kaitēt darba integritātei, autora tēlam un reputācijai.
AIZSARDZĪBA
Autors var novērst savas autorības uz darbu vai citu objektu piesavināšanos. Lietojot darbu, visos gadījumos jānorāda tā autors.
Metida
Pirmā konsultācija ir bezmaksas
Autortiesības

Autortiesības attiecas uz ekskluzīvām tiesībām uz darbu, kas rodas no darba radīšanas brīža.

Autora darbam tiek garantēta autortiesību aizsardzība, ja tas ir oriģināls literatūras, zinātnes, dizaina vai mākslas darbs, kas izteikts objektīvā formā. Autortiesības aizsargā darbus un neaizsargā idejas, darbības metodes vai procedūras. Autortiesības var efektīvi aizsargāt autora ekonomiskās, radošās un juridiskās intereses.

Latvijā autortiesību aizsardzību un ieviešanu regulē Autortiesību likums. Autortiesību aizsardzību regulē arī Bernes konvencijas noteikumi.

Metida
Autora mantiskās tiesības

1. Autortiesības ietver autora mantiskās un nemantiskās tiesības uz autora radīto darbu. Autora mantisko tiesību raksturs ir ekonomisks, t.i., tās piešķir autoram tiesības kontrolēt jebkura sava darba izmantošanu un nodrošina iespēju saņemt autoratlīdzību par šādu intelektuālā īpašuma izmantošanu. Darbu var izmantot dažādos veidos, piemēram, to var tulkot, publicēt, reproducēt, izplatīt, pielāgot, publiski demonstrēt, publiski izpildīt vai paziņot utt. Autortiesību īpašnieks var vai nu atļaut, vai aizliegt citām pusēm izmantot savu darbu kādā no iepriekš minētajiem veidiem. Autoram ir arī tiesības rīkoties ar savu darbu, t.i., nodot savas tiesības uz darbu vai tā daļu citām personām.

Autora personiskās nemantiskās tiesības

2. Autora personiskās nemantiskās tiesības attiecas uz autora vārdu, reputāciju, cieņu un līdzīgiem nemateriāliem aspektiem. Autora personiskās nemantiskās tiesības ir tiesības uz autora vārdu, tā pieminēšanu, autora darba integritāti un aizliegumu citām personām mainīt darbu.

Autortiesības ir spēkā bez reģistrācijas. Darba autors iegūst mantiskās un nemantiskās tiesības no darba radīšanas brīža.

Autortiesību aizsardzības termiņš

Autortiesības ir spēkā visu autora dzīves laiku un 70 gadus pēc autora nāves. Autora mantiskās tiesības var mantot saskaņā ar testamentu vai likumu.

Kad nepieciešama autora atļauja izmantot darbu?

2. Pienākums iegūt autora atļauju, lai izmantotu autordarbu, neattiecas uz gadījumiem, kad tiek izteikta kritika par autora darbu vai citēts darbs vai ja saite uz darbu tiek sniegta publiski pieejamā vietnē. Autora atļauja izmantot darbu nav nepieciešama arī tad, ja darbs tiek izmantots informatīviem mērķiem, izglītības un pētniecības mērķiem, personu ar funkcionēšanas ierobežojumiem vajadzībām, bibliotēku, arhīvu un muzeju vajadzībām, reproducēts tiesvedības mērķiem, tiek izmantots publiski pieejams vai izstādīts darbs, no darba tiek veidota parodija vai karikatūra.

Visos citos gadījumos autortiesības ir aizsargātas, un ir aizliegts izmantot autora intelektuālo īpašumu bez autora atļaujas.

Blakustiesības
Blakustiesības

1. Blakustiesības ir izpildītāju, fonogrammu producentu, filmu producentu un raidorganizāciju tiesības. Blakustiesību objekts ir izpildījums un tā fiksācija, fonogramma, filma un raidījums. Gan tiešraide, gan medijā ierakstīta uzstāšanās, fonogramma, pirmais audiovizuālā darba (filmas) ieraksts, raidorganizācijas radio vai televīzijas apraide var būt blakustiesību objekts.

Latvijā blakustiesību aizsardzību un īstenošanu regulē Autortiesību likums. Blakustiesības ietver mantiskā un personiskās nemantiskās tiesības.

Mantiskās un nemantiskās tiesības

Mantisko blakustiesību raksturs ir ekonomisks, t.i., tās piešķir ekskluzīvas tiesības vai nu atļaut, vai aizliegt izmantot darbu, fonogrammu, apraidi vai audiovizuālo darbu (filmu) u.c. Šīs tiesības arī nodrošina īpašniekiem iespēju saņemt autoratlīdzību par iepriekšminēto objektu izmantošanu.

Blakustiesību aizsardzības termiņš

Blakustiesību termiņš ir atkarīgs no subjekta veida. Vispārīgi termiņi ir šādi: izpildītāju tiesības ir spēkā 50 gadus pēc pirmā izpildījuma, filmas producenta tiesības ir spēkā 50 gadus pēc tam, kad izdarīta fiksācija, fonogrammas producenta tiesības ir spēkā 50 gadus pēc tam, kad izdarīta fiksācija, raidorganizācijas tiesības ir spēkā 50 gadus pēc raidījuma pirmās pārraides. Bet pastāv vēl papildu nosacījumi, kad aizsardzības termiņš var būt ilgāks.

Pakalpojumi, kas saistīti ar autortiesībām un blakustiesībām
AUTORTIESĪBU AIZSARDZĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE

Mēs konsultējam jautājumos, kas saistīti ar autortiesību aizsardzību.

Mēs izstrādājam pielāgotas autortiesību aizsardzības stratēģijas, kas nodrošina optimālu intelektuālā īpašuma aizsardzību un efektīvu autortiesību ievērošanu.

AUTORTIESĪBU UN BLAKUSTIESĪBU LĪGUMU SAGATAVOŠANA

Mēs sagatavojam līgumu par tiesību piešķiršanu, darba pasūtījumus, licences un publicēšanas līgumus un citus līgumus, kas saistīti ar autortiesībām un blakustiesībām.

KONSULTĀCIJAS, KAS SAISTĪTAS AR DATORU PROGRAMMATŪRU UN DATUBĀZU AIZSARDZĪBU

Mēs konsultējam jautājumos, kas saistīti ar datoru programmatūras un datubāzu aizsardzību.

AUTORTIESĪBU AIZSARDZĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE
AUTORTIESĪBU UN BLAKUSTIESĪBU LĪGUMU SAGATAVOŠANA
KONSULTĀCIJAS, KAS SAISTĪTAS AR DATORU PROGRAMMATŪRU UN DATUBĀZU AIZSARDZĪBU
VAI JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI?
Mēs jums palīdzēsim

    Mēs ar jums sazināsimies!

      Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.